Agenda ALV 26 juni 2021

Leestijd: ca. 2 minuten

Op zaterdag 26 juni 2021 om 16:00 zal de bijeenkomst plaatsvinden van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Muaythai Organisatie Nederland (MON) plaatsvinden bij Duran Gym in Eindhoven (Raedeckerstraat 9, 5623 EX Eindhoven), waar ook het kantoor van MON is gevestigd.

De agenda:

Agenda ALV MON 26 juni 2021 – 16:00 – 17:00 uur

“MON: Kleine sportbond, in staat tot grootse prestaties”

 1. Opening

Welkomwoord door de voorzitter: uitleg over MON/IFMA-prestaties en onze weg naar NOC NSF als (aspirant) lid, toelichting tot het beleid van MON.

 • Vaststellen agenda van deze vergadering
 • Mededelingen

Vaststellen eerstvolgende ALV (6 maanden later)

Notulen: secretaris

 • Benoeming bestuursleden

Voorstel: ALV gaat akkoord met van bestuursleden zoals voorgesteld door het Dagelijks Bestuur

Benoeming bestuursleden:

 • Duran Ebren (voorzitter – DB):
 • Dick Rozema (penningmeester – DB): november 2020 – 2024
 • Mike Tomale (secretaris – DB): januari 2020 – 2024
 • Valentina David: voorzitter commissie genderneutraliteit: …
 • Massimo Cappelli: Technical Director Opleidingen
 • Derya Akgun: Official Director Hoofd Scheidsrechter/Jury

Uitleg DB (Dagelijks Bestuur):

Dagelijks Bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers die de normen en waarden van MON, IFMA en NOC*NSF bewaken, beleid maken, budget bewaken etc.

Uitleg commissies:

 • Scheidsrechtercommissie (referee), voorzitter: Derya
 • Kascontrole commissie (Audit), voorzitter: Zaid Fikri
 • Tuchtcommissie (disciplinary), voorzitter:…
 • Female commissie (Gender Equality Commission ), voorzitter: Valentina David
 • Public Relations: voorzitter Mike Tomale
 • Youth Commission: Dick Rozema
 • Ouder commissie: …
 • Vertrouwenscommissie: …
 • Atletencommissie: …

Verder zijn er mensen nodig die een bijdrage willen leveren aan de commissies om te komen tot waardevolle en constructieve ideeën.

 • Financiële en beleidsverantwoording MON 2020

Voorstel: ALV benoemt leden kascommissie en gaat akkoord met financiële en beleidsverantwoording over het jaar 2020 in eerstvolgende ledenvergadering

Toelichting Dick Rozema

Er is nog 1 persoon nodig voor de kascommissie om de controle op de jaarrekening 2020 (beleid, balans en winst- en verliesrekening) conform de statuten af te ronden. Na benoeming van deze persoon door de ALV kan dit proces in gang gezet worden waarna vaststelling is voorzien in de eerstvolgende ledenvergadering. 

 • Wijziging statuten en huishoudelijk reglement

Voorstel: ALV gaat akkoord met wijziging statuten en huishoudelijk reglement MON

De huidige statuten en het huishoudelijk reglement van de MON zijn ruim 15 jaar oud en niet meer geheel actueel. Voorgesteld wordt beide te actualiseren. Conform de bepalingen in de statuten liggen de betreffende documenten vanaf 20 juni 2021 ter inzage op het kantoor van de MON (locatie Duran Gym).

 • Verhoging contributie bondsjaar 2022

Voorstel: ALV gaat akkoord met contributieverhoging met ingang van 1 januari 2022

Het bestuur stelt voor de contributie per 1 januari 2022 te verhogen:

 • Sportscholen € 75 (was € 50) per bondsjaar
  • Leden € 20 (was € 15) per bondsjaar (=kalenderjaar)
 • Rondvraag en sluiting

De vergadering wordt afgesloten met een hapje en een drankje.